motyw projekt7 2a

Informujemy, iż w związku z IV naborem rekrutacji do projektu "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą"  został udostępniony punkt, w którym można składać Dokumenty rekrutacyjne:

Punkt w Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance, ul. Decowskiego 46 (wejście do LCA od strony Parku, I piętro). 

Terminy i godziny przyjmowania:

28.01.2021 r. (czwartek) oraz 29.01.2021 r. (piątek) od 13.00 do 15.00

Dokumenty najlepiej uzupełniać elektronicznie. Wypełnione i podpisane Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie.

Informujemy, iż w związku z IV naborem rekrutacji do projektu "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą"  został udostępniony punkt, w którym można składać Dokumenty rekrutacyjne:

Punkt w Urzędzie Gminy w Jedliczu - Biuro Obsługi Klienta (parter budynku). 

Terminy i godziny przyjmowania:

25.01.2021 r., 01.02.2021 r. (poniedziałki) - od 8:00 do 16:00

26.01.2020 r., 02.02.2021 r. (wtorki); 27.01.2021 r., 03.02.2021 r. (środy); 21.01.2021 r., 28.01.2021 r. (czwartki); 22.01.2021 r., 29.01.2021 r. (piątki) - od 7.00 do 15.00

Dokumenty najlepiej uzupełniać elektronicznie. Wypełnione i podpisane Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie.

Dokumenty można złożyć bezpośrednio na Biurze Obsługi Klienta lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy (na zewnątrz lub wewnątrz). 

Ocena formalna oraz merytoryczna wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem złożonych w ramach III naboru projektu "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzajacych rozpocząć działalność gospodarczą" zaplanowana jest na 16.01.2021 r. oraz na 23.01.2021 r. i 24.01.2021 r.

Planowana data rozpoczęcia działalności (uwzgledniona w biznesplanie) to 08.02.2021 r.

Przy uzupełnieniu takiej daty w pkt IV Opłacalność i efektywność przedsięwzięcia pkt 4 "Planowany termin pełnego wykorzystania śrdków przyznanych Uczestnikowi Projektu na rozwój przedsiebiorczości (dd-mm-rrrr)" to 07.05.2021 r. 

 

W załączeniu znajduje się częściowo wypełniony Załącznik nr 8, który jest wymagany przy składaniu biznesplanu. Poniżej krótka instrukcja.

W części A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis. Proszę uzupełnić:

1) Identyfikator podatkowy NIP - należy uzupełnić jeżeli osoba posiada, a jeżeli nie proszę wpisać n/d lub wykreślić każdą kratkę czyli wstawić "-".

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu - wpisać swoje imię i nazwisko

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu – uzupełnić swoje miejsce zamieszkania.

4) Identyfikator gminy - należy odszukać dla swojej miejscowości. Identyfikator gminy: miasto Krosno - 1861011, Korczyna -1807052, Jedlicze miasto - 1807044, Jedlicze obszar wiejski - 1807045.

7) Klasa działalności (PKD) - uzupełnić zgodnie z biznesplanem.

8) Data utworzenia podmiotu - zgodna z biznesplanem.

W części E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:

Pole „stanowisko służbowe” – Proszę o wpisanie: n/d lub przyszły właściciel.

Również proszę pamiętać aby formularz miał uzupełnione wszystkiego pola. Żadne nie może pozostać puste!

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  w zakresie potwierdzania kwalifikowalności uczestników EFS informujemy, że rekrutacja do Projektu ulega przesunięciu ze względu na aktualizację Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zgodnie z zapisami Regulaminu § 6 pkt 6 "Beneficjent na co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji udostępni dokumenty rekrutacyjne na stronie internetowej Projektu wsparciemofkrosno.stawil.pl oraz w Biurze Projektu."

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 21.01.2021 r. do dnia 03.02.2021 r. w Biurze Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów (pokój 46)

Do Projektu zapraszamy osoby:

- bezrobotne lub bierne zawodowo;

- w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin);

- zamieszkujące województwo podkarpackie: gminę miasto Krosno lub gminę Jedlicze lub gminę Korczyna;

- które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020;

- należące do co najmniej jednej z następującej grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.

W ramach prowadzonego IV naboru rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie 10 osób z gminy Korczyna oraz 6 osób z gminy Jedlicze.

 Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Na dokumenty rekrutacyjne skłądają się:

  • Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,
  • Formularz rekrutacyjny.

Ponadto potencjalny Uczestnik Projektu jest zobowiązany dołączyć do Formularza rekrutacyjnego następujące załączniki potwierdzające jego status, w tym:

a) osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:

         -       zaświadczenie z PUP wskazujące na posiadanie statusu osoby bezrobotnej, wydane nie później niż 1 miesiąc przed dniem złożeniem Formularza rekrutacyjnego

b) osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:

         -     oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, w tym długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy

c) osoba bierna zawodowo:

         -       oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo,

d) osoba odchodząca z rolnictwa (gospodarstwo rolne poniżej 2 ha):

         -     zaświadczenie wskazane w punkcie a,

         -   zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie później niż 1 dzień roboczy przed złożeniem formularza rekrutacyjnego, wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ ABY DOKUMENTY BYŁY WYPEŁNIONE NA OBOWIĄZUJĄCYCH DRUKACH TJ. FOLDER - ZAKTUALIZOWANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE 2021 r.

Sugerujemy uzupełniać Dokumenty rekrutacyjne (zwłaszcza Formularz rekrutacyjny) elektronicznie. W Formularzu rekrutacyjnym jest możliwość rozszerzania wierszy, dostosowując do uzupełnianej treści.

UWAGA !

Przypominamy o zapoznaniu się z wszystkimi dokumentami projektowymi zwłaszcza z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zamieszczonym z zakładce Dokumenty.

Prosimy zwrócić uwagę na konieczność posiadania poręczyciela na etapie podpisywania umów o wsparcie finansowe.

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem