motyw projekt7 2a

Informujemy, iż data zawarcia Umowy dofinansowania podjęcia działalności oraz Umowy o wsparcie pomostowe to 24.02.2021 r.

Wypłata wsparcia nastąpi 26.02.2021 r. 

Termin wydatkowania wsparcia finansowego to od 26.02.2021 r. do 25.05.2021 r.

 
 

Informujemy, iż rekrutacja do Projektu pt. "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” zostaje wydłużona do 24.02.2021 r. (środa)

Pozostały 4 ostanie miejsca - wyłącznie dla osób zamieszkujących Gminę KORCZYNA.

 

 W ramach prowadzonego IV naboru rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie 10 osób z gminy Korczyna oraz 6 osób z gminy Jedlicze.

Informujemy, iż zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego finansowego obejmuje okres od dnia rozpoczęcia działalności do 26.02.2021 r.  U wszystkich Uczestników Projektu okres ten będzie od miesiąca listopada np. 12.11.2020 r.  Na rozliczeniu kwota wydatków kwalifikowalnych powinna wynosić co najmniej 7 800,00 zł netto (3 x 2 600,00 zł).

Uzupełnione, wydrukowane i podpisane zestawienie należy dostarczyć do Biura Projektu do dnia 08.03.2021 r. zgodnie z zapisami zawartej Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego § 5 OBOWIĄZKI KONTROLNE pkt 2 "Rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego Uczestnik Projektu dokonuje 4 razy w ciągu 12 miesięcy. Rozliczenie jest składane do 10 dni kalendarzowych od zamknięcia okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy = 3 miesiące liczone od dnia otrzymania pierwszej transzy wsparcia pomostowego)." Zestawienie można składać osobiście lub podać przez kogoś lub przesłać pocztą tradycyjną.

Prosimy zwrócić uwagę aby wydruk był czytelny i nic nie zostało ucięte. W wierszach należy zawijać tekst jeżeli jest ucięty/ niewidoczny oraz można rozszerzać wiersze.

Prosimy nie rozszerzać kolumn i drukować tabelkę w pionie. 

 

W przypadku składek ZUS poszczególne kolumny należy uzupełnić następująco:

Rodzaj wydatku - ZUS oraz proszę dopisać za jaki miesiąc np. ZUS za 10.2020,

Nr dokumentu - zgodnie z wystawioną deklaracją - identyfikator deklaracji,

Data wystawienia dokumentu - zgodnie z wystawioną deklaracją - data wypełnienia,

Numer księgowy lub ewidencyjny - w przypadku ZUS ZZA składki zdrowotnej się nie księguję, więc należy wpisać nie dotyczy, natomiast w przypadku ZUS ZUA można składki społeczne uwzględniać w zeznaniu rocznym lub księgować co miesiąc do Księgi Przychodów i Rozchodów i wtedy należy uzupełnić numer księgowy,

Kwota dokumentu brutto i Kwota dokumentu netto - są to te same kwoty, jest to wartość zapłaconych składek,

w tym VAT oraz stawka VAT - należy wpisać „nie dotyczy”,

Kwota wydatków kwalifikowalnych - kwota, którą można zaliczyć do wsparcia pomostowego w przypadku ZUS tj. pełna kwota składek.

PRZYKŁAD dotyczący wydatków kwalifikowalnych innych niż ZUS: Jeżeli na FV jest kwota 10 000,00 zł netto i w tym jest zakup sprzętu z dotacji oraz kwota przesyłki w wysokości 200,00 zł to w tabeli kwota dokumentu netto należy wskazać 10 000,00 zł, natomiast wydatki kwalifikowalne to kwota 200,00 zł. 

 

Ważne informacje:

1. W zestawieniu należy wyszczególniać kategorię kosztów wraz z wydatkami jakie zostały zakupione np. Materiały biurowe - papier, długopisy, pieczątka, segregator, zszywki. Jeżeli było zakupionych kilka różnych długopisów należy zebrać w ogólny wydatek jako „długopisy”. Tak samo w przypadku pozostałych kategorii np. Materiały niezbędne do wytworzenia produktu/ usługi, Materiały eksploatacyjne itd.

2. Jeżeli na fakturze są wydatki, które mają różne stawki VAT należy je rozdzielić na 2 osobne pozycje w zestawieniu – w takim przypadku nr dokumentu, nr księgowy, data wystawienia i data zapłaty będą takie same w przypadku tych pozycji.

3. Jeżeli w zestawieniu są uwzględnione składki za wpisanie np. do różnych rejestrów bądź za ubezpieczenie numerem dokumentu jest uchwała lub polisa i należy dopisać numer.

4. Jeżeli w zestawieniu są uwzględnione opłaty za wynajem lokalu i nie ma faktury lecz zgodnie z umową to w numerze dokumentu należy wpisać „Zgodnie z umową najmu z dnia ….” i w takiej sytuacji Nr dokumentu oraz data wystawienia zawsze będą takie same.

5. W przypadku wykazywania szkoleń w zestawieniu należy dołączyć do zestawienia napisane Oświadczenie o związku wykazanego szkolenia z prowadzoną działalnością i w jakim zakresie. Takie oświadczenie może być napisane odręcznie.

6. W przypadku gdy data wystawienia dokumentu jest późniejsza niż data zapłaty również do zestawienia należy dołączyć Oświadczenie czym jest spowodowana taka sytuacja.

7. Informujemy, iż do zestawienia wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego wykazujemy wydatki po dacie zapłaty, nie po dacie wystawienia dokumentu.

 

W załączeniu przekazujemy również Oświadczenie o braku podwójnego finansowania do uzupełnienia i złożenia wraz z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 5. Oświadczenie należy składać do każdego kolejnego rozliczenia.

Uczestnicy Projektu zobligowani są do dostarczenia do Beneficjenta wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej w ciągu 5 dni roboczych od poinformowania Uczestników Projektu o przyznaniu im środków finansowych (publikacji ostatecznej listy rankingowej Uczestników Projektu kwalifikujących się do otrzymania środków finansowych). Termin składania dokumentów od 15.02.2021 r. do 19.02.2021 r. Do dokumentów tych zalicza się:

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności gospodarczej (wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS zawierający nr NIP).

 Wskazana w wydruku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej powinna być wcześniejsza lub tożsama z dniem dostarczenia do Beneficjenta wymaganych dokumentów.

 1. Zaświadczenie potwierdzające otwarcie rachunku bankowego (nazwa banku i numer rachunku).
 1. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia przedstawiony w biznesplanie (jeżeli dotyczy).
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (taki jak przy składaniu Biznesplanu lecz z zaktualizowanymi danymi – uzupełnić m.in. nazwę firmy, NIP, datę rozpoczęcia działalności).
 3. Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych stanowiące załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (taki jak przy składaniu Biznesplanu).
 4. Kserokopia odpowiedniego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA lub ZUS ZFA/ZPA).
 5. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w poprzedzających go 2 latach kalendarzowych, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jeżeli dotyczy).
 6. W przypadku osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).
 7. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeżeli dotyczy).
 8. Zabezpieczenie zwrotu środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej (składane na łączną wartość Umowy dofinansowania podjęcia działalności oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego) – zabezpieczenie będzie składane na miejscu w Biurze.

Dokumenty, które musi dostarczyć Poręczyciel:

 1. Oświadczenie o nieposiadaniu długów według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Poręczyciela/ Poręczycieli łącznego miesięcznego wynagrodzenia brutto w wysokości nie mniej niż 3 000,00 złotych:
 1.  Poręczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę
 • aktualne (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenie (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzające miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy (przy czym w przypadku umowy na czas określony, umowa o pracę nie może kończyć się wcześniej niż rok licząc od dnia podpisania umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz umowy o udzielenie wsparcia pomostowego). Zaświadczenie ma obejmować okres styczeń 2021 r., grudzień 2020 r. oraz listopad 2020 r.

WAŻNE!

Na zaświadczeniu dodatkowo musi widnieć rodzaj umowy oraz okres na jaki została zawarta. Dodatkowo na zaświadczeniu:

- wynagrodzenie musi być rozbite na poszczególne miesiące, tak aby jasno było wskazane ile w poszczególnym miesiącu jest wynagrodzenia brutto lub

- musi widnieć zapis: "Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z trzech ostatnich miesięcy tj. ..... wynosi ...... "

W innym przypadku dokumenty będą cofnięte do poprawy.

b) Poręczyciel będący emerytem

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wysokość brutto emerytury z 3 ostatnich miesięcy,
 • decyzja o przyznaniu emerytury.

W przypadku braku decyzji konieczne jest zaświadczenie z ZUS potwierdzające przyznanie emerytury.

c) Poręczyciel będący rencistą

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wysokość renty brutto z 3 ostatnich miesięcy
 • decyzji o przyznaniu renty oraz ustaleniu jej wysokości oraz okresuna jaki została przyznana (przy czym w przypadku renty przyznanej na czas określony, okres na który została przyznana nie może się kończyć wcześniej niż rok od dnia podpisania umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz umowy o udzielenie wsparcia pomostowego).

W przypadku braku decyzji konieczne jest zaświadczenie z ZUS potwierdzające przyznanie renty zawierające informację na jaki została okres przyznana oraz ustaleniem wysokości.

Uczestnik Projektu oraz Poręczyciel (Poręczyciele) muszą stawić się ze swoim współmałżonkiem chyba, że posiadają rozdzielność majątkową.

 • W przypadku, gdy Uczestnik Projektu i Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w biurze Projektu, w obecności przedstawiciela Beneficjenta Projektu (Uczestnik projektu/ Poręczyciel muszą stawić się wtedy ze swoim współmałżonkiem).
 • Małżonek Uczestnika Projektu może być jego poręczycielem.
 • W niniejszym Projekcie każdy Poręczyciel może udzielić poręczenia tylko jednemu Uczestnikowi Projektu.

UWAGA:

Każda osoba zarówno Uczestnik Projektu, Poręczyciele oraz współmałżonkowie muszą mieć obowiązkowo:

 1. maseczkę,
 2. własny długopis.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem