motyw projekt7 2a

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” osoby:

- bezrobotne lub bierne zawodowo;

- powyżej 30 roku życia;

- zamieszkujące województwo podkarpackie, gminy: miasto Krosno lub miasto Jedlicze lub Korczyna;

- które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020;

- należące do co najmniej jednej z następującej grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 24.02.2020 r. do dnia 06.03.2020 r. w Biurze Projektu: 

Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów.

 

W ramach prowadzonego I naboru rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie przeciętnie 33 osoby. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

 

Na dokumenty rekrutacyjne skłądają się:

  • Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,
  • Formularz rekrutacyjny.

Ponadto potencjalny Uczestnik Projektu jest zobowiązany dołączyć do Formularza rekrutacyjnego następujące załączniki potwierdzające jego status, w tym:

a)      osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:

         -       zaświadczenie z PUP wskazujące na posiadanie statusu osoby bezrobotnej, wydane nie później niż 1 miesiąc przed dniem złożeniem Formularza rekrutacyjnego

b)      osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:

         -     oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, w tym długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy

c)      osoba bierna zawodowo:

         -       oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo,

b)      osoba odchodząca z rolnictwa (gospodarstwo rolne poniżej 2 ha):

         -     zaświadczenie wskazane w punkcie a,

     -   zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie później niż 1 dzień roboczy przed złożeniem formularza rekrutacyjnego, wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem formularza rekrutacyjnego.

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

 

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

 

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt pod tytułem „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem