motyw projekt7 2a

Ocena formalna oraz merytoryczna wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem złożonych w ramach IV i V naboru projektu "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzajacych rozpocząć działalność gospodarczą" zaplanowana jest na 20.05.2021 r. oraz na 22.05.2021 r. i 23.05.2021 r.

Planowana data rozpoczęcia działalności (uwzgledniona w biznesplanie) to 01.06.2021 r.

Przy uzupełnieniu takiej daty w pkt IV Opłacalność i efektywność przedsięwzięcia pkt 4 "Planowany termin pełnego wykorzystania śrdków przyznanych Uczestnikowi Projektu na rozwój przedsiebiorczości (dd-mm-rrrr)" to 31.08.2021 r. 

W załączeniu znajduje się częściowo wypełniony Załącznik nr 8, który jest wymagany przy składaniu biznesplanu. Poniżej krótka instrukcja.

W części A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis. Proszę uzupełnić:

1) Identyfikator podatkowy NIP - należy uzupełnić jeżeli osoba posiada, a jeżeli nie proszę wpisać n/d lub wykreślić każdą kratkę czyli wstawić "-".

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu - wpisać swoje imię i nazwisko

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu – uzupełnić swoje miejsce zamieszkania.

4) Identyfikator gminy - należy odszukać dla swojej miejscowości. Identyfikator gminy: miasto Krosno - 1861011, Korczyna -1807052, Jedlicze miasto - 1807044, Jedlicze obszar wiejski - 1807045.

7) Klasa działalności (PKD) - uzupełnić zgodnie z biznesplanem.

8) Data utworzenia podmiotu - zgodna z biznesplanem.

W części E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:

Pole „stanowisko służbowe” – Proszę o wpisanie: nie dotyczy lub przyszły właściciel.

Również proszę pamiętać aby formularz miał uzupełnione wszystkiego pola. Żadne nie może pozostać puste!

Informujemy, iż zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego finansowego obejmuje okres od dnia rozpoczęcia działalności do 25.05.2021 r.  U wszystkich Uczestników Projektu okres ten będzie od miesiąca lutego np. 15.02.2021 r.  Na rozliczeniu kwota wydatków kwalifikowalnych powinna wynosić co najmniej 7 800,00 zł netto (3 x 2 600,00 zł).

Uzupełnione, wydrukowane i podpisane zestawienie należy dostarczyć do Biura Projektu do dnia 04.06.2021 r. zgodnie z zapisami zawartej Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego § 5 OBOWIĄZKI KONTROLNE pkt 2 "Rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego Uczestnik Projektu dokonuje 4 razy w ciągu 12 miesięcy. Rozliczenie jest składane do 10 dni kalendarzowych od zamknięcia okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy = 3 miesiące liczone od dnia otrzymania pierwszej transzy wsparcia pomostowego)." Zestawienie można składać osobiście lub podać przez kogoś lub przesłać pocztą tradycyjną.

Prosimy zwrócić uwagę aby wydruk był czytelny i nic nie zostało ucięte. W wierszach należy zawijać tekst jeżeli jest ucięty/ niewidoczny oraz można rozszerzać wiersze.

Prosimy nie rozszerzać kolumn i drukować tabelkę w pionie. 

 

W przypadku składek ZUS poszczególne kolumny należy uzupełnić następująco:

Rodzaj wydatku - ZUS oraz proszę dopisać za jaki miesiąc np. ZUS za 02.2021,

Nr dokumentu - zgodnie z wystawioną deklaracją - identyfikator deklaracji,

Data wystawienia dokumentu - zgodnie z wystawioną deklaracją - data wypełnienia,

Numer księgowy lub ewidencyjny - w przypadku ZUS ZZA składki zdrowotnej się nie księguję, więc należy wpisać nie dotyczy, natomiast w przypadku ZUS ZUA można składki społeczne uwzględniać w zeznaniu rocznym lub księgować co miesiąc do Księgi Przychodów i Rozchodów i wtedy należy uzupełnić numer księgowy,

Kwota dokumentu brutto i Kwota dokumentu netto - są to te same kwoty, jest to wartość zapłaconych składek,

w tym VAT oraz stawka VAT - należy wpisać „nie dotyczy”,

Kwota wydatków kwalifikowalnych - kwota, którą można zaliczyć do wsparcia pomostowego w przypadku ZUS tj. kwota składek.

PRZYKŁAD dotyczący wydatków kwalifikowalnych innych niż ZUS: Jeżeli na FV jest kwota 10 000,00 zł netto i w tym jest zakup sprzętu z dotacji oraz kwota przesyłki w wysokości 200,00 zł to w tabeli kwota dokumentu netto należy wskazać 10 000,00 zł, natomiast wydatki kwalifikowalne to kwota 200,00 zł. 

 

Ważne informacje:

1. W zestawieniu należy wyszczególniać kategorię kosztów wraz z wydatkami jakie zostały zakupione np. Materiały biurowe - papier, długopisy, pieczątka, segregator, zszywki. Jeżeli było zakupionych kilka różnych długopisów należy zebrać w ogólny wydatek jako „długopisy”. Tak samo w przypadku pozostałych kategorii np. Koszty administracyjne – czynsz, Koszty utrzymania samochodu firmowego – paliwo. Materiały niezbędne do wytworzenia produktu/ usługi, Materiały eksploatacyjne itd. Katalog kosztów zamieszczony jest w Umowie o udzielenie wsparcia pomostowego oraz w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

2. Jeżeli na fakturze są wydatki, które mają różne stawki VAT należy je rozdzielić na 2 osobne pozycje w zestawieniu – w takim przypadku nr dokumentu, nr księgowy, data wystawienia i data zapłaty będą takie same w przypadku tych pozycji.

3. Jeżeli w zestawieniu są uwzględnione składki za wpisanie np. do różnych rejestrów bądź za ubezpieczenie numerem dokumentu jest uchwała lub polisa i należy dopisać numer.

4. Jeżeli w zestawieniu są uwzględnione opłaty za wynajem lokalu i nie ma faktury lecz zgodnie z umową to w numerze dokumentu należy wpisać „Zgodnie z umową najmu nr … z dnia ….” i w takiej sytuacji Nr dokumentu oraz data wystawienia zawsze będą takie same.

5. W przypadku wykazywania szkoleń w zestawieniu należy dołączyć do zestawienia napisane Oświadczenie o związku wykazanego szkolenia z prowadzoną działalnością i w jakim zakresie. Takie oświadczenie może być napisane odręcznie.

6. W przypadku gdy data wystawienia dokumentu jest późniejsza niż data zapłaty również do zestawienia należy dołączyć Oświadczenie czym jest spowodowana taka sytuacja.

7. Informujemy, iż do zestawienia wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego wykazujemy wydatki po dacie zapłaty, nie po dacie wystawienia dokumentu.

8. Prosimy aby wydatki wykazywane w zestawieniu były uszeregowane chronologicznie po dacie zapłaty oraz wydruk zestawienia był jednostronny.

9. Zestawienie z danego okresu należy przygotować na jednym druku, wszystkie miesiące razem, a nie każdy miesiąc na osobnym zestawieniu.

 

Do rozliczenia należy złożyć Oświadczenie o braku podwójnego finansowania (wzór w załączeniu). Oświadczenie należy składać do każdego kolejnego rozliczenia. Numer Umowy jaki należy uzupełniać na Oświadczeniu to z końcówką WP, czyli .../MOF/2021/WP.

Informujemy, iż wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie papierowej wraz z biznesplanem będzie można składać w terminie od 14.05.2021 r. do 20.05.2021 r. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów.

Dokumenty do złożenia zgodnie z Regulaminem:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 1 egzemplarz
  2. Biznesplan – w formie papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał plus kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub dwa oryginały).
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. poz. 1543) – załącznik numer 8 do niniejszego Regulaminu – 2 egzemplarze.
  4. Kopia zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub pomocy publicznej w roku kalendarzowym w którym Uczestnik Projektu przystępuję do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wystawionych przez podmioty udzielające pomocy (jeżeli dotyczy) - 2 egzemplarze.
  1. Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych – zgodnie z załącznikiem numer 9 do niniejszego Regulaminu - 2 egzemplarze.
  1. Do biznesplanu można dołączyć dodatkowe załączniki ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia - 2 egzemplarze.

Każdy Uczestnik Projektu musi złożyć Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 1 egzemplarzu.

Każdy komplet dokumentów powinien być parafowany na każdej stronie oraz trwale spięty (zaleca się skoroszyt z perforacją).

Uczestnik Projektu składa 2 komplety dokumentów, a na każdy z nich składa się 1 egzemplarz: biznesplanu, załącznika nr 8 i załącznika nr 9.

Przypominamy, że we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w Biznesplanie należy wskazać kwoty:

  • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania 54 250,00 zł netto. 
  • W przypadku wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050,00 zł netto,
  • W przypadku wsparcia pomostowego finansowego 2 600,00 zł netto/ miesiąc, łącznie 31 200,00 zł netto.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem