motyw projekt MOF KROSNO

„Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt pod tytułem „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Wartość projektu:  5 512 375,00 zł, w tym wartość wkładu UE wynosi 4 685 518,75 zł
Beneficjent: STAWIL Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów
Czas trwania projektu:      od 01.02.2020 r. do 31.07.2022 r.
Adres Biura Projektu:    Rzeszów, al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów 

 

znaki_strona_www.png

Projekt pt. „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 5 340 481,25 PLN w tym:

- ze środków europejskich w kwocie: 4 685 518,75 PLN

- ze środków dotacji celowej w kwocie: 654 962,50 PLN

 

Grupa docelowa projektu

Grupa docelowa to 100 osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej spełniających następujące warunki:

 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo;
 • w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin);
 • zamieszkujące województwo podkarpackie z obszaru MOF Krosno – gmina miasto Krosno lub gmina Jedlicze lub gmina Korczyna, w tym minimum 20 osób z obszaru rewitalizacji wskazanego w PRMK oraz po 20 osób z gmin Korczyna i Jedlicze;
 • które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020;
 • należące do co najmniej jednej z następującej grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

               - osoby w wieku 50 lat i więcej,

               - osoby długotrwale bezrobotne,

               - osoby z niepełnosprawnościami,

               - osoby o niskich kwalifikacjach,

               - kobiety.

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost liczby nowo tworzonych w województwie podkarpackim przedsiębiorstw o 90 trwałych mikroprzedsiębiorstw. Cel osiągnięty zostanie do 31.03.2022 r.

Realizacja projektu i osiągnięcie jego celu przyczyni się do osiągnięcia wskaźników odp. celu szczegółowego RPO WP 2014- 2020 oraz celów Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2023 (PRMK), w tym w szczególności celu strategicznego 1 (wzmocnienia integracji społecznej i aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji), poprzez:

 • utworzenie 90 nowych firm przez Uczestników/czki Projektu z woj. podkarpackiego z obszaru MOF Krosno oraz utworzenie nowych miejsc pracy, a poprzez to poprawa sytuacji ekonomicznej i społecznej Uczestników oraz niwelowanie problemów rynku pracy na obszarze objętym projektem;
 • podniesienie/ nabycie/ rozszerzenie kompetencji Uczestnikó Projektu potrzebnych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności innowacyjnej;
 • promowanie i rozwój przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnej, a poprzez to zmniejszenie uzależnienia od środków pomocy społecznej;
 • wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz umacnianie postaw przedsiębiorczych wśród Uczestników Projektu.

Powyższe wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego, tj. zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw.

Planowane formy wsparcia:

 • wsparcie szkoleniowe dla 100 Uczestników Projektu - szkolenie pt. „Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej”, szkolenia grupowe przeciętnie 8-12 osób w grupie, dostosowane do potrzeb Uczestników. Szkolenie umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności oraz prowadzi do nabycia kompetencji. Szkolenie zawierające zagadnienia administracyjne i prawne, dotyczące reklamy i promocji, podstawowych informacji o zarządzaniu oraz zrównoważonym rozwoju w wymiarze 60 godzin na osobę.
 • wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 90 Uczestników Projektu w kwocie 23 050,00 zł - na podstawie zawartej umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej zostanie udzielone wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie stawki jednostkowej. Działalność gospodarcza rejestrowana przez Uczestników nie wcześniej niż po złożeniu biznesplanu; wypłata środków nastąpi nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oznaczonym we wpisie do CEIDG lub KRS i po podpisaniu umowy. Obowiązek faktycznego prowadzenia działalności przez wymagany okres 12 miesięcy, minimum dwukrotna kontrola u każdego Uczestnika polega na sprawdzeniu m.in. czy jest prowadzona księgowość działalności, dokonywane są rozliczenia z ZUS i US, zawierane są umowy z klientami, czy wyciągi bankowe potwierdzają realizowanie sprzedaży. Wsparcie udzielane jest jako pomoc de minimis.
 • wsparcie pomostowe finansowe dla 90 Uczestników Projektu w maksymalnej wysokości 2 600,00 zł netto na miesiąc przez 12 miesięcy – wypłata dokonywana na podstawie umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, przez 12 miesięcy (wniosek o wsparcie pomostowe składany razem z wnioskiem o przyznanie wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej), wypłata wsparcia pomostowego w formie finansowej na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków w kwocie netto (bez podatku VAT). W ramach wsparcia pomostowego nie mogą być finansowane wydatki, na które została przyznana bezzwrotna dotacja. Rozliczanie otrzymanego wsparcia na podstawie zestawień poniesionych wydatków sporządzonych w oparciu o dokumenty księgowe składanych co trzy miesiące. Wsparcie udzielane jako pomoc de minimis, podlega dyskontowaniu. Wsparcie wypłacane będzie miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego.

 

 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem