motyw projekt7 2a

Uczestnicy Projektu zobligowani są do dostarczenia do Beneficjenta wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej w ciągu 5 dni roboczych od poinformowania Uczestników Projektu o przyznaniu im środków finansowych (publikacji ostatecznej listy rankingowej Uczestników Projektu kwalifikujących się do otrzymania środków finansowych). Do dokumentów tych zalicza się:

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności gospodarczej (wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS zawierający nr NIP).

Wskazana w wydruku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej powinna być wcześniejsza lub tożsama z dniem dostarczenia do Beneficjenta wymaganych dokumentów.

 1. Zaświadczenie potwierdzające otwarcie rachunku bankowego (nazwa banku i numer rachunku).
 2. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia przedstawiony w biznesplanie (jeżeli dotyczy).
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (taki jak przy składaniu Biznesplanu lecz z zaktualizowanymi danymi – uzupełnić m.in. nazwę firmy, NIP, datę rozpoczęcia działalności).
 4. Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych stanowiące załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (taki jak przy składaniu Biznesplanu).
 5. Kserokopia odpowiedniego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA lub ZUS ZFA/ZPA).
 6. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w poprzedzających go 2 latach kalendarzowych, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jeżeli dotyczy).
 7. W przypadku osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeżeli dotyczy).
 9. Zabezpieczenie zwrotu środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej (składane na łączną wartość Umowy dofinansowania podjęcia działalności oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego) - zabezpieczenie będzie składane na miejscu w Biurze.

Dokumenty, które musi dostarczyć Poręczyciel:

 1. Oświadczenie o nieposiadaniu długów według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Poręczyciela/ Poręczycieli łącznego miesięcznego wynagrodzenia brutto w wysokości nie mniej niż 3 000,00 złotych:

a) Poręczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę

 • aktualne (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenie (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzające miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy (przy czym w przypadku umowy na czas określony, umowa o pracę nie może kończyć się wcześniej niż rok licząc od dnia podpisania umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz umowy o udzielenie wsparcia pomostowego). Zaświadczenie ma obejmować miesiące: październik, wrzesień, sierpień.

 WAŻNE!

Na zaświadczeniu dodatkowo musi widnieć rodzaj umowy oraz okres na jaki została zawarta. Dodatkowo na zaświadczeniu prosimy aby wynagrodzenie było rozbite na poszczególne miesiące lub musi widniec zapis: "Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z trzech ostatnich miesięcy tj. ..... wynosi ...... "

b) Poręczyciel będący emerytem

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wysokość brutto emerytury z 3 ostatnich miesięcy,
 • decyzja o przyznaniu emerytury - nie ma być to decyzja o waloryzacji lecz o przyznaniu.

W przypadku braku decyzji konieczne jest zaświadczenie z ZUS potwierdzające przyznanie emerytury.

c) Poręczyciel będący rencistą

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wysokość renty brutto z 3 ostatnich miesięcy
 • decyzji o przyznaniu renty oraz ustaleniu jej wysokości oraz okresu, na jaki została przyznana (przy czym w przypadku renty przyznanej na czas określony, okres na który została przyznana nie może się kończyć wcześniej niż rok od dnia podpisania umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz umowy o udzielenie wsparcia pomostowego).

W przypadku braku decyzji konieczne jest zaświadczenie z ZUS potwierdzające przyznanie renty zawierające informację na jaki została okres przyznana oraz ustaleniem wysokości.

Uczestnik Projektu oraz Poręczyciel (Poręczyciele) muszą stawić się ze swoim współmałżonkiem chyba, że posiadają rozdzielność majatkową.

 • W przypadku, gdy Uczestnik Projektu i Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w biurze Projektu, w obecności przedstawiciela Beneficjenta Projektu (Uczestnik projektu/ Poręczyciel muszą stawić się wtedy ze swoim współmałżonkiem).
 • Małżonek Uczestnika Projektu może być jego poręczycielem.
 • W niniejszym Projekcie każdy Poręczyciel może udzielić poręczenia tylko jednemu Uczestnikowi Projektu.

 UWAGA:

 Każda osoba zarówno Uczestnik Projektu, Poręczyciele oraz współmałżonkowie muszą mieć obowiązkowo:

 1. maseczkę
 2. własny długopis.

Informujemy, iż o wszelkich zmianach tj. zmiana parametrów, cen oraz innych dotyczących działąlności należy obligatoryjnie zgłaszać oraz należy przedstawić wniosek o zmianę.

Przypominamy również o tym, iż Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez niego pracownika w okresie do 12 miesięcy liczonych od dnia uzyskania przez Uczestnika wsparcia finansowego w ramach Projektu (jeżeli takie zatrudnienie nastąpi).

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem