motyw projekt7 2a

Lista odrzuconych biznesplanów, ze względu na uzyskanie mniej niż 60% punktów w jednym z kryteriów oceny. Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 8 Ocena merytoryczna biznesplanu, pkt 6: „Nie jest możliwy wybór do dofinansowania Uczestnika Projektu, którego biznesplan uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem i w każdym z kryteriów oceny.”

Załączniki:
Pobierz plik (LISTA ODRZUCONYCH BIZNESPLANÓW.pdf)LISTA ODRZUCONYCH BIZNESPLANÓW.pdf[ ]102 kB

Informujemy, iż w związku z III naborem rekrutacji do projektu "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą"  zostały udostępnione punkty, w których można składać Dokumenty rekrutacyjne:

 

1.Punkt w Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance, ul. Decowskiego 46 (wejście do LCA od strony Parku, I piętro)

Terminy i godziny przyjmowania:

15.10.2020 r. (czwartek), 16.10.2020 r. (piątek) oraz 22.10.2020 r. (czwartek)od 13.00 do 16.00

 

2. Punkt w Urzędzie Gminy w Jedliczu - Biuro Obsługi Klienta (parter budynku)

Terminy i godziny przyjmowania:

19.10.2020 r. (poniedziałek) - od 8:00 do 16:00

 

13.10.2020 r., 20.10.2020 r. (wtorki); 14.10.2020 r., 21.10.2020 r. (środy); 15.10.2020 r., 22.10.2020 r. (czwartki); 16.10.2020 r., 23.10.2020 r. (piątki) - od 7.00 do 15.00

 

Dokumenty najlepiej uzupełniać elektronicznie. Wypełnione i podpisane Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie.

Informujemy, iż w ramach projektu pt. "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalnośc gospodarczą" rekrutacja zostaje przedłużona do 23.10.2020 r. (piątek)

Do udziału w projekcie pt. „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” zapraszamy osoby:

- bezrobotne lub bierne zawodowo;

- w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin);

- zamieszkujące województwo podkarpackie: gminę miasto Krosno lub gminę Jedlicze lub gminę Korczyna;

- które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020;

- należące do co najmniej jednej z następującej grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.

W ramach prowadzonego III naboru rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie minimum 40 osób. 

W pierwszej kolejnosci do Projektu zakwalifikowanych zostanie:

- 5 osób zamieszkujących PRMK,

- 15 osób z gminy Jedlicze,

- 12 osób z gminy Korczyna.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Na dokumenty rekrutacyjne skłądają się:

  • Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,
  • Formularz rekrutacyjny.

Ponadto potencjalny Uczestnik Projektu jest zobowiązany dołączyć do Formularza rekrutacyjnego następujące załączniki potwierdzające jego status, w tym:

a) osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:

         -       zaświadczenie z PUP wskazujące na posiadanie statusu osoby bezrobotnej, wydane nie później niż 1 miesiąc przed dniem złożeniem Formularza rekrutacyjnego

b) osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:

         -     oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, w tym długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy

c) osoba bierna zawodowo:

         -       oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo,

d) osoba odchodząca z rolnictwa (gospodarstwo rolne poniżej 2 ha):

         -     zaświadczenie wskazane w punkcie a,

         -   zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie później niż 1 dzień roboczy przed złożeniem formularza rekrutacyjnego, wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ ABY DOKUMENTY BYŁY WYPEŁNIONE NA OBOWIĄZUJĄCYCH DRUKACH TJ. FOLDER - ZAKTUALIZOWANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

Sugerujemy uzupełniać Dokumenty rekrutacyjne (zwłaszcza Formularz rekrutacyjny) elektronicznie. W Formularzu rekrutacyjnym jest możliwość rozszerzania wierszy, dostosowując do uzupełnianej treści.

UWAGA !

Przypominamy o zapoznaniu się z wszystkimi dokumentami projektowymi zwłaszcza z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zamieszczonym z zakładce Dokumenty.

Prosimy zwrócić uwagę na konieczność posiadania poręczyciela na etapie podpisywania umów o wsparcie finansowe.

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem