motyw projekt7 2a

Informujemy, że w dokumentach rekrutacyjnych opublikowanych w dniu 7 kwietnia 2020 r. nastąpiła zmiana w związku ze zmianą od 01.01.2021 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  w zakresie potwierdzania kwalifikowalności uczestników EFS.

W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nastąpiła aktualizacja dotycząca dokumentacji potwierdzającej status potencjalnego Uczestnika Projektu w § 5 pkt 2. 

W związku z powyższym na podstawie § 9 pkt 4, 5, 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, dokonana została aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie w w/w zakresie.

Aktualna wersja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej projektu wsparciemofkrosno.stawil.pl tj. od dnia 5 stycznia 2021 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” osoby:

bezrobotne lub bierne zawodowo;

w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin);

zamieszkujące województwo podkarpackie: gminę miasto Krosno lub gminę Jedlicze lub gminę Korczyna;

które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020;

należące do co najmniej jednej z następującej grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 11.01.2021 r. do dnia 22.01.2021 r. w Biurze Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów (pokój 46)

W ramach prowadzonego IV naboru rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie minimum 16 osób. 

 Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Na dokumenty rekrutacyjne skłądają się:

 • Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,
 • Formularz rekrutacyjny.

Ponadto potencjalny Uczestnik Projektu jest zobowiązany dołączyć do Formularza rekrutacyjnego następujące załączniki potwierdzające jego status, w tym:

a) osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:

         -       zaświadczenie z PUP wskazujące na posiadanie statusu osoby bezrobotnej, wydane nie później niż 1 miesiąc przed dniem złożeniem Formularza rekrutacyjnego

b) osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:

         -     oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, w tym długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy

c) osoba bierna zawodowo:

         -       oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo,

d) osoba odchodząca z rolnictwa (gospodarstwo rolne poniżej 2 ha):

         -     zaświadczenie wskazane w punkcie a,

         -   zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie później niż 1 dzień roboczy przed złożeniem formularza rekrutacyjnego, wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ ABY DOKUMENTY BYŁY WYPEŁNIONE NA OBOWIĄZUJĄCYCH DRUKACH TJ. FOLDER - ZAKTUALIZOWANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

Sugerujemy uzupełniać Dokumenty rekrutacyjne (zwłaszcza Formularz rekrutacyjny) elektronicznie. W Formularzu rekrutacyjnym jest możliwość rozszerzania wierszy, dostosowując do uzupełnianej treści.

UWAGA !

Przypominamy o zapoznaniu się z wszystkimi dokumentami projektowymi zwłaszcza z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zamieszczonym z zakładce Dokumenty.

Prosimy zwrócić uwagę na konieczność posiadania poręczyciela na etapie podpisywania umów o wsparcie finansowe.

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

Informujemy, iż wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie papierowej wraz z biznesplanem będzie można składać w terminie od 11.01.2021 r. do 15.01.2021 r. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów.

Dokumenty do złożenia zgodnie z Regulaminem:

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 1 egzemplarz
 2. Biznesplan – w formie papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał plus kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub dwa oryginały).
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. poz. 1543) – załącznik numer 8 do niniejszego Regulaminu – 2 egzemplarze.
 4. Kopia zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub pomocy publicznej w roku kalendarzowym w którym Uczestnik Projektu przystępuję do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wystawionych przez podmioty udzielające pomocy (jeżeli dotyczy) - 2 egzemplarze.
 1. Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych – zgodnie z załącznikiem numer 9 do niniejszego Regulaminu - 2 egzemplarze.
 1. Do biznesplanu można dołączyć dodatkowe załączniki ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia - 2 egzemplarze.

Każdy Uczestnik Projektu musi złożyć Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 1 egzemplarzu.

Każdy komplet dokumentów powinien być parafowany na każdej stronie oraz trwale spięty (zaleca się skoroszyt z perforacją).

Uczestnik Projektu składa 2 komplety dokumentów, a na każdy z nich składa się 1 egzemplarz: biznesplanu, załącznika nr 8 i załącznika nr 9.

Przypominamy, że we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w Biznesplanie należy wskazać kwoty:

 • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania 54 250,00 zł netto. 
 • W przypadku wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050,00 zł netto,
 • W przypadku wsparcia pomostowego finansowego 2 600,00 zł netto/ miesiąc, łącznie 31 200,00 zł netto.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem