motyw projekt7 2a

Ocena formalna oraz merytoryczna wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem złożonych w ramach projektu "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzajacych rozpocząć działalność gospodarczą" zaplanowana jest na 25.07.2020 r. oraz na 01.08.2020 r. i 02.08.2020 r. 

 1. Czy w w dziale IV podpunkcie 5 "rok n" oznacza cały rok 2020, czy np 2 kwartały pozostające do końca bieżącego roku? Odpowiedź: „Rok n” oznacza pozostające miesiące 2020 r.
 2. Czy rozliczenie wsparcia pomostowego będzie na podstawie rozliczeń kwartalnych (7800 pln) czy miesięcznych (każde 2600 pln z osobna)? Odpowiedź: Wsparcie pomostowe rozlicza się co 3 miesiące - kwota 7800,00 zł netto.
 3. Zmiana miejsca prowadzenia działalności z Krosna na Potok/Jedlicze? (czy dane złożone w formularzu wstępnym są wiążące?) Odpowiedź: Ewentualne zmiany lub uszczegółowienie danych jest możliwe, o ile zmiany te w stosunku do danych wskazanych we wstępnych formularzach  nie wpływają na decyzję o przyjęciu danej osoby do projektu lub na wynik oceny formularza rekrutacyjnego.
 4. Czy w biznesplanie powinien znajdywać się tylko jeden kod PKD? Odpowiedź: Należy wskazać 1 główny kod oraz poboczne. Jeżeli osoba wskazała w Formularzu rekrutacyujnym konkretne kody PKD to muszą się one pokrywać i muszą być zawarte w Biznesplanie. Działalność może zostać rozszerzona, ale główne założenia muszą być zgodne z Formularzem - nie można zmienić głównego profilu działalności, który został wskazany w Formularzu.
 5. Czy można rozliczyć podnoszenie kwalifikacji z wsparcia pomostowego? Odpowiedź: W związku z tym, że nie ma sztywnego katalogu wydatków, jakie można ponieść w ramach wsparcia pomostowego istnieje możliwość rozliczenia podnoszenia kwalifikacji pod warunkiem, że jest to ściśle związane z bieżącym prowadzeniem działalności. Należy też pamiętać, aby nie zaszło podwójne finansowanie tj. osoba, która poniosła wydatki na podniesienie kwalifikacji nie korzystała z innych źródeł finansowania tego podniesienia kwalifikacji. Innym źródłem jest np. Baza usług rozwojowych - należy pamiętać, że jeżeli osoba skorzysta ze szkolenia z bazy oraz sfinansuje ze wsparcia pomostowego jest to podwójne finansowanie i wydatek jest niekwalifikowalny.
 6. Czy można rozliczyć zakup książek niezbędnych do prowadzenia działalności ze wsparcia pomostowego? (np. zakup podręczników dla szkoły języków obcych/ zakup kodeksów do kancelarii adwokackiej)? Odpowiedź:W związku z tym, że nie ma sztywnego katalogu wydatków, jakie można ponieść w ramach wsparcia pomostowego istnieje możliwość rozliczenia zakupu książek pod warunkiem, że jest to ściśle związane z bieżącym prowadzeniem działalności. Należy przy tym pamiętać aby zakup tych książek nie był sfinansowany ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 7. Na jaką datę w przybliżeniu przypada data rozpoczęcia działalności? Odpowiedź: Przybliżona data to ok. 19.08.2020 r., 20.08.2020 r., 21.08.2020 r.
 8. Czy jeden poręczyciel jest wystarczający czy konieczna jest liczba dwóch? Odpowiedź: Wystarczy 1 poręczyciel jeżeli łączne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi nie mniej niż 3 000,00 złotych miesięcznie. Dopuszcza się sytuację, że poręczenie jest wniesione przez co najmniej 2 osoby, które mają stały dochód.
 9. Czy poręczycielem może być osoba prowadząca działalność gospodarczą? - Jeżeli tak, to czy wtedy do przedłożenia PIT? Jaki okres minimalny prowadzenia działalności? Odpowiedź: Na ten moment zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości poręczycielem może być osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, emeryt lub rencista. Nie dopuszcza się jako poręczyciela osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
 10. Czy osoba zatrudniona za granicą może być poręczycielem? Jeżeli tak to czy wystarczy do przedłożenia umowa o pracę czy wymagane są tłumaczenia tej umowy? Odpowiedź: Tak, może być jeżeli spełnia wymagania. Poręczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę przedstawia aktualne (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy (przy czym w przypadku umowy na czas określony, umowa o pracę nie może kończyć się wcześniej niż rok licząc od dnia podpisania umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz umowy o udzielenie wsparcia pomostowego). Na zaświadczeniu musi widnieć kwota oraz okres zatrudnienia. Zaświadczenie musi być przetłumaczone na język polski.
 11. Czy w przypadku części IV pkt 3 Biznesplanu - Termin poniesienia wydatku - przy zakładaniu kwartału można przyjąć tylko miesiąc? (zakładając, że termin rozpoczęcia działalności przypada na wrzesień kwestia przyjęcia III kwartału jest jednoznaczna) czy jest jakaś inna możliwość? Odpowiedź: Termin poniesienia wydatku można podać w miesiącu lub kwartałach np. wrzesień/październik lub III/IV kwartał. Maksymalny termin wydatkowania otrzymanych środków w terminie wskazanym w Umowie, jednak nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia ich przekazania.
 12. Pytanie odnośnie wpisywania kosztów. Jeśli zamierzam być nie-vatowcem to w okienkach z netto powinnam wpisywać cenę brutto tak jakby była ceną netto? Odpowiedź: Kwoty podane są kwotami netto czyli w biznesplanie również należy uwzględniać kwoty netto.
 13. Pytanie odnośnie adresu firmy, gdzie ma być zarejestrowana i prowadzona działalność, jaki adres uwzględnić? Odpowiedź: Działalność musi być zarejestrowana na terenie MOF Krosno czyli na terenie gminy miasta Krosno/ gminy Jedlicze/ gminy Korczyna - w miejscu zamieszkania, wskazanym w Formularzu rekrutacyjnym. Jeżeli działalność będzie prowadzona np. w wynajmowanym lokalu to należy dodać dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem